دیروز برای تجربه و امروز تدبیری برای فرداست گذشتگان راه بسیار پیموده اند و تجربه گذشتگان یادگار عظیم محصولات و دست سازه های امروز ماست و امروز با لطف منان با همت و تلاش طراحان برگزیده خلاق در کنار  هنرمندان خوش ذوق  پر شور و توان و به کار گیری توان و تجربه های افزون شده بر یادگار دیرینیان توانسته ایم بر کیفیت دست سازه هایمان  بیفزاییم، پس در این راه مارا یاری دهید تا با شما هر روز پله های موفقیت را طی کنیم و آرزوی فردایی بهتر برای شماست .
از دیدگان مشتری، تجربه، بهره برداری از تکنولوژی و طرح نوع در جهان و دقت در فراهم نمودن مواد با کیفیت با پشتبانه لطف ایزدی و به کار گیری تلاشی بی وقفه مشتری مداری را سر لوحه راه مان ساخته ایم تا بتوانیم تا به امروز به پرتو های والای موفقیت نائل گردیم.

ما آرامش روح و روان بالاترین آورده خود دانسته و آنرا در طبق اخلاص گذاشته و تقدیم هنردوستان گرامی می‌نمائیم 
در دنیای مدرن امروز، دکوراسیون داخلی به عنوان یکی از اهداف جامعه بشری قرن، هرروز بیشتر از روز گذشته جلوه نمایی میکند.
هم سو شدن با این مهم از والاترین اهداف کافه گلیم  از همان ابتدای مسیر بوده است به موجب این امر با بهره گیری از طرح های برتر در صنعت گلیم، دست سازه های چوبی، زیور آلات دست ساز و مبلمان دوشادوش هنرمندان سایر ملل به حول و قوه الحی، گاه در را نهاده ایم  .
احترام به مشتری و سلیقه ها جزء اهداف جدا نشدنی این سایت است و بر این باور هستیم که فروش پایان کار نیست بلکه شروع تعهدی است بر آسودگی خاطر مشتریان ارجمندمان از تضمین  دست سازه های کافه گلیم، پس در این راه مارا یاری دهید تا با شما هر روز پله های موفقیت را طی کنیم و آرزوی فردایی بهتر برای شماست .
از دیدگان مشتری، تجربه، بهره برداری از تکنولوژی و طرح نوع در جهان و دقت در فراهم نمودن مواد با کیفیت با پشتوانه لطف ایزدی و به کار گیری تلاشی بی وقفه مشتری مداری را سر لوحه راه مان ساخته ایم تا بتوانیم تا به امروز به پرتو های والای موفقیت نائل گردیم.

ما در کافه کلیم بر آن شدیم تا با جمع متخصصان و دلسوزان هنر این مرزو بوم، بار دیگر صفایی را که دهه هاست از زندگی مردمان این سرزمین رخت بر بسته را باز به خانه ها و محافل بیاوریم.

نتیجه در کنار و در بطن طبیعت بودن، آرامش و صفای باطن را بدنبال دارد، ما نیز بر آن شدیم تا شما را با طبیعت عجین نماییم،، طبیعت را به زیر پا، دست و گردن، دیوار و نما و حتی کیف همراهتان و در نهایت در جیب شما هدیه نماییم،

طبیعت را همچون چمنزاری مفرح، با نقوش و طرح های بهشتی، به زیر پای شما گسترانیده و نما و دکوراسیون پیرامون شما را با کارشناسان و طراحانی خبره و زبده روحی نو می‌بخشیم آنهم به روشی که، ضربه ای بر پیکر طبیعت نزده، و با ضاربان بر پیکره طبیعت، به شدت برخورد می‌نمائیم.

با افتخار بیان میداریم که  تمام دست اندرکاران و مجریان کافه گلیم، از فعالان زیست محیطی بوده و از قطع درختان و کشتار و آزار رسانی به حیوانات ممانعت بعمل می‌آورند.

به اطلاع می‌رساند، خانواده تحفه سرای  کافه گلیم  به نام و عنوان ( خانواده سبز ایرانی ) در رسانه ها، سایتها و صفحات مجازی معرفی گردیده اند.

 

__________________________

 

Yesterday is for experience and today is a plan for tomorrow. The past has come a long way and the experience of the past is a great monument of our products and hand-made constructions. We have been able to increase the quality of our handmade structures with the added power and experience of Yadgar Dirinyan, so help us in this way to walk the steps of success with you every day and wish you a better tomorrow.
from the customer's point of view, we have made experience, exploitation of technology and world-class design and precision in providing quality materials with the support of God's grace and using a non-stop customer-oriented effort to be able to shine We have achieved great success.

We consider the peace of mind and soul to be our highest value and put it in accordance with sincerity and present it to art lovers.
In today's modern world, interior decoration, as one of the goals of the human society of the century, is more evident every day than the last day.
Aligning with this important goal has been one of the highest goals of Cafe Galim from the very beginning of the journey. Due to this, by using the best designs in the carpet industry, handmade wooden structures, handmade ornaments and furniture by artists of other nations. God's power, sometimes we have opened the door.
Respecting customers and tastes is one of the inseparable goals of this site, and we believe that selling is not the end of the job, but the beginning of a commitment to the comfort of our esteemed customers by guaranteeing the handicrafts of Glim Cafe, so help us in this way. May you walk the steps of success every day and wish you a better tomorrow.
from the customer's point of view, we have made experience, exploitation of technology and world-class design and precision in providing quality materials with the support of God's grace and using a non-stop customer-oriented effort to be able to shine We have achieved great success.

At Kaleem Cafe, we decided to bring together the experts and sympathizers of the art of this region, to once again bring the purity that has been hidden from the lives of the people of this land to homes and circles.

The result is being next to and in the heart of nature, it seeks inner peace and serenity, we also decided to bring you together with nature. Finally, we will give a gift in your pocket,

We spread nature under your feet like a fun meadow, with heavenly patterns and designs, and we give a new spirit to the facade and decoration around you with expert and elite designers and experts, in a way that does not harm the body of nature, and with We attack the body of nature very hard.

We are proud to say that all the staff and executives of Cafeglim  are environmental activists and prevent the cutting of trees and the killing and harassment of animals.

To inform you, the family of the Cafeglim   souvenir shop has been introduced in the media, websites and virtual pages under the name and title (Iranian Green Family).

 

 

__________________

 

 

Das Gestern dient der Erfahrung und das Heute ist ein Plan für das Morgen. Die Vergangenheit hat einen langen Weg zurückgelegt und die Erfahrung der Vergangenheit ist ein großes Denkmal unserer Produkte und handgefertigten Konstruktionen. Wir konnten die Qualität unserer handgefertigten Strukturen steigern Mit der zusätzlichen Kraft und Erfahrung von Yadgar Dirinyan helfen Sie uns auf diese Weise, jeden Tag mit Ihnen die Schritte des Erfolgs zu gehen, und wünschen Ihnen eine bessere Zukunft.
Aus der Sicht des Kunden haben wir Erfahrung gemacht, Technologie ausgenutzt und erstklassiges Design und Präzision bei der Bereitstellung hochwertiger Materialien mit der Unterstützung der Gnade Gottes und einem ununterbrochenen kundenorientierten Einsatz erreicht, um glänzen zu können. Wir haben erreicht großer Erfolg.

Wir betrachten den Frieden des Geistes und der Seele als unseren höchsten Wert, und wir verlassen ihn entsprechend der Aufrichtigkeit und präsentieren ihn Kunstliebhabern.
In der modernen Welt von heute ist die Inneneinrichtung als eines der Ziele der menschlichen Gesellschaft des Jahrhunderts von Tag zu Tag offensichtlicher als am letzten Tag.
Die Ausrichtung auf dieses wichtige Ziel war von Anfang an eines der höchsten Ziele von Cafe Galim. Aus diesem Grund wurden die besten Designs der Teppichindustrie, handgefertigte Holzkonstruktionen, handgefertigte Ornamente und Möbel von Künstlern anderer Nationen verwendet. Gottes Kraft, manchmal haben wir die Tür geöffnet.
Der Respekt vor Kunden und Geschmack ist eines der untrennbaren Ziele dieser Website, und wir glauben, dass der Verkauf nicht das Ende der Arbeit ist, sondern der Beginn einer Verpflichtung zum Komfort unserer geschätzten Kunden, indem wir die Handwerkskunst von Glim Café garantieren, also helfen Sie uns auf diese Weise. Mögen Sie jeden Tag die Schritte des Erfolgs gehen und wünschen Ihnen ein besseres Morgen.
Aus der Sicht des Kunden haben wir Erfahrung gemacht, Technologie ausgenutzt und erstklassiges Design und Präzision bei der Bereitstellung hochwertiger Materialien mit der Unterstützung der Gnade Gottes und einem ununterbrochenen kundenorientierten Einsatz erreicht, um glänzen zu können. Wir haben erreicht großer Erfolg.

Im Kaleem Café haben wir beschlossen, die Experten und Sympathisanten der Kunst dieser Region zusammenzubringen, um die Reinheit, die dem Leben der Menschen in diesem Land bisher verborgen blieb, wieder in die Häuser und Kreise zu bringen.

Das Ergebnis ist die Nähe und das Herz der Natur, die nach innerem Frieden und Gelassenheit strebt. Wir haben uns auch dazu entschieden, Sie mit der Natur zusammenzubringen. Zum Schluss werden wir Ihnen ein Geschenk in die Tasche stecken,

Wir verbreiten die Natur unter Ihren Füßen wie eine lustige Wiese mit himmlischen Mustern und Designs und verleihen der Fassade und Dekoration um Sie herum mit erfahrenen und erstklassigen Designern und Experten einen neuen Geist, und zwar auf eine Weise, die dem Körper der Natur keinen Schaden zufügt. und damit greifen wir den Körper der Natur sehr hart an.

Wir sind stolz darauf, sagen zu können, dass alle Mitarbeiter und Führungskräfte von Glim Café Umweltaktivisten sind und das Fällen von Bäumen sowie das Töten und Belästigen von Tieren verhindern.

teilt mit, dass die Familie des Glim-Café-Souvenirladens in den Medien, auf Websites und auf virtuellen Seiten unter dem Namen und Titel (Iranian Green Family) vorgestellt wurde.

 

 

__________________________

 

 

Dün deneyim içindir ve bugün yarın için bir plandır.Geçmiş çok yol kat etti ve geçmişin deneyimi ürünlerimizin ve el yapımı yapılarımızın büyük bir anıtıdır.El yapımı yapılarımızın kalitesini artırmayı başardık. Yadgar Dirinyan'ın kattığı güç ve tecrübesiyle, başarı basamaklarını her gün birlikte yürümek için bize bu yolda yardımcı olun ve daha iyi yarınlar dileriz.
Müşterinin bakış açısından, Allah'ın lütfunun desteğiyle kaliteli malzeme sağlama konusunda deneyim, teknoloji ve dünya standartlarında tasarım ve hassasiyet elde ettik ve parlayabilmek için kesintisiz müşteri odaklı bir çaba kullanarak başardık. büyük başarı.

Gönül ve ruh huzurunu en büyük değerimiz olarak kabul edip, samimiyetle bağdaştırıp sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz.
Günümüz modern dünyasında, yüzyılın insan toplumunun amaçlarından biri olan iç dekorasyon, her geçen gün daha da belirginleşiyor.
Bu önemle uyum sağlamak, Cafe Galim'in yolculuğunun en başından beri en büyük hedeflerinden biri olmuştur, bu nedenle halı endüstrisindeki en iyi tasarımları, el yapımı ahşap yapıları, el yapımı süs eşyaları ve diğer sanatçıların mobilyalarını kullanarak. milletlere Allah'ın kudretiyle bazen kapıyı açmışızdır.
Müşterilere ve zevklere saygı bu sitenin ayrılmaz amaçlarından biridir ve Glim Cafe'nin el yapımı yapılarını garanti altına alarak satış yapmanın işin sonu değil, siz değerli müşterilerimizin rahatına olan bağlılığın başlangıcı olduğuna inanıyoruz. bu yolda bize yardımcı olun.Başarının adımlarını her gün yürümeniz dileğiyle, yarınlarınızın daha güzel olmasını dilerim.
Müşterinin bakış açısından, bugüne kadar parlayabilmek için Allah'ın lütfunun desteğiyle ve kesintisiz müşteri odaklı bir çaba kullanarak kaliteli malzemeler sağlama konusunda deneyim, teknoloji ve dünya standartlarında tasarım ve hassasiyet elde ettik. • Büyük başarılar elde ettik.

Kaleem Cafe'de bu yörenin sanatının uzmanlarını ve sempatizanlarını bir araya getirerek, bu toprakların insanlarının hayatından gizlenen saflığı bir kez daha evlere ve çevrelere taşımaya karar verdik.

Sonuç doğanın yanında ve kalbinde olmak, iç huzuru ve dinginliği arar, biz de sizi doğayla, doğayı ayaklarınızın altında, ellerinizi ve boynunuzu, duvarlarınızı ve cephelerinizi ve hatta çantanızı ve sonunda buluşturmaya karar verdik. cebinize bir hediye vereceğiz,

Cennet gibi desen ve tasarımlarla doğayı eğlenceli bir çayır gibi ayaklarınızın altına seriyor, konusunda uzman ve seçkin tasarımcı ve uzmanlarla doğanın bünyesine zarar vermeyecek şekilde çevrenizdeki cephe ve dekorasyona yeni bir ruh kazandırıyoruz. ve Doğanın vücuduna çok sert saldırırız.

Glim Cafe'nin tüm çalışanlarının ve yöneticilerinin çevre aktivisti olduğunu ve ağaçların kesilmesini, hayvanların öldürülmesini ve zarar görmesini engellediğini söylemekten gurur duyuyoruz.

Tohfe Sarai Cafe Glim ailesinin basında, internet sitelerinde ve sanal sayfalarda (İran Yeşil Ailesi) adı ve unvanıyla tanıtıldığı bildirildi.

 

 

____________________

 

 

دوێنێ بۆ ئەزموونە و ئەمڕۆش پلانێکە بۆ سبەینێ، ڕابردوو ڕێگایەکی دووری بڕیوە و ئەزموونی ڕابردووش مۆنۆمێنتێکی گەورەی بەرهەمەکانمان و بیناسازییە دەستکردەکانمانە، توانیومانە کوالیتی پێکهاتە دەستکردەکانمان بەرز بکەینەوە لەگەڵ هێز و ئەزمونی زیادکراوی یادگار دیرینیان، بۆیە هاوکارمان بن بەم شێوەیە بۆ ئەوەی هەموو ڕۆژێک هەنگاوەکانی سەرکەوتن لەگەڵ ئێوەدا بڕۆن و هیوای سبەینێیەکی باشترتان بۆ دەخوازین.
لە ڕوانگەی کڕیارەوە، ئێمە ئەزموون و ئیستغلالکردنی تەکنەلۆژیا و دیزاینی ئاستی جیهانی و وردبینیمان کردووە لە دابینکردنی کەرەستەی کوالیتی بە پاڵپشتی فەزڵی خودا و بەکارهێنانی هەوڵێکی بێ وەستانی کڕیار ئاڕاستەکراو بۆ ئەوەی بتوانین بدرەوشێنەوە بەدەستمان هێناوە سەرکەوتنێکی مەزن.

ئێمە ئارامی دەرون و ڕۆح بە بەرزترین بەهای خۆمان دەزانین و بەگوێرەی دڵسۆزی دایدەنێین و پێشکەشی هونەردۆستان دەکەین.
لە دونیای مۆدێرنی ئەمڕۆدا، ڕازاندنەوەی ناوەوە، وەک یەکێک لە ئامانجەکانی کۆمەڵگای مرۆڤایەتی سەدە، ڕۆژانە زیاتر لە ڕۆژی کۆتاییدا دیارە.
هاوتەریبکردن لەگەڵ ئەم گرنگییە هەر لە سەرەتای گەشتەکەوە یەکێک بووە لە ئامانجە بەرزەکانی کافێ گەلیم، بەهۆی ئەمەشەوە، بە بەکارهێنانی باشترین دیزاینەکان لە پیشەسازی فەرش، پێکهاتەی دار بە دەست و زینەی دەستی و مۆبیلیات لەلایەن هونەرمەندانی ترەوە گەلان.دەسەڵاتی خودا، هەندێک جار دەرگاکەمان کردۆتەوە.
ڕێزگرتن لە کڕیاران و سەلیقە یەکێکە لە ئامانجە جیانەکراوەکانی ئەم سایتە، و پێمان وایە فرۆشتن کۆتایی کار نییە، بەڵکو سەرەتای پابەندبوونە بە ئاسوودەیی کڕیارە بەڕێزەکانمان بە گەرەنتیکردنی پێکهاتە دەستکردەکانی گلیم کافێ، بۆیە بەم شێوەیە هاوکارمان بن هیوادارم هەموو ڕۆژێک هەنگاوەکانی سەرکەوتن ببڕن و هیوای سبەینێیەکی باشترتان بۆ دەخوازن.
لە ڕوانگەی کڕیارەوە، ئێمە ئەزموون و ئیستغلالکردنی تەکنەلۆژیا و دیزاینی ئاستی جیهانی و وردبینیمان کردووە لە دابینکردنی کەرەستەی کوالیتی بە پاڵپشتی فەزڵی خودا و بەکارهێنانی هەوڵێکی بێ وەستانی کڕیار ئاڕاستەکراو بۆ ئەوەی بتوانین تا ئەمڕۆ بدرەوشێنەوە .سەرکەوتنی گەورەمان بەدەست هێناوە.

لە کافێی کالیم، بڕیارماندا شارەزایان و هاوسۆزی هونەری ئەم دەڤەرە کۆبکەینەوە، بۆ ئەوەی جارێکی دیکە ئەو پاکی و خاوێنییەی کە لە ژیانی خەڵکی ئەم خاکەدا شاراوەتەوە بۆ ماڵ و بازنە.

ئەنجامەکەی ئەوەیە لە تەنیشت و لە دڵی سروشتدا بیت، بەدوای ئارامی و ئارامی ناوەوەدا دەگەڕێت، هەروەها بڕیارماندا لەگەڵ سروشت، سروشت لە ژێر پێ، دەست و مل، دیوار و ڕووبەر و تەنانەت جانتاکەتان کۆبکەینەوە و لە کۆتاییدا، ئێمە دیارییەک لە گیرفانتدا دەبەخشین،

ئێمە سروشت لەژێر پێیەکانتان وەک چۆڵەوانییەکی خۆش بڵاودەکەینەوە، بە نەخش و دیزاینی ئاسمانی، وە ڕۆحێکی نوێ دەبەخشین بە ڕووبەر و ڕازاندنەوەکانی دەوروبەرتان بە دیزاینەر و پسپۆڕانی شارەزا و نوخبە، بە شێوەیەک کە زیان بە جەستەی سروشت نەگەیەنێت، و لەگەڵ ئێمە زۆر بە توندی هێرش دەکەینە سەر جەستەی سروشت.

بە شانازییەوە دەڵێین سەرجەم ستاف و کارگێڕانی کافێی گلیم چالاکی ژینگەپارێزن و ڕێگری لە بڕینی دار و کوشتن و هەراسانکردنی ئاژەڵان دەکەن.

ئاگادار دەکاتەوە، بنەماڵەی دوکانی یادگاری کافێی گلیم لە میدیا و ماڵپەڕ و پەیجی مەجازی لە ژێر ناو و ناونیشانی (خێزانی سەوزی ئێرانی) ناسێنراوە

 

____________________

 

बीता हुआ कल अनुभव के लिए है और आज कल के लिए एक योजना है। अतीत बहुत आगे बढ़ चुका है और अतीत का अनुभव हमारे उत्पादों और हाथ से बने निर्माणों का एक महान स्मारक है। हम अपनी हस्तनिर्मित संरचनाओं की गुणवत्ता बढ़ाने में सक्षम हैं यादगार दिरिनयान की अतिरिक्त शक्ति और अनुभव के साथ, इस तरह से हमें हर दिन आपके साथ सफलता की सीढ़ियाँ चलने में मदद करें और आपके बेहतर कल की कामना करें।
ग्राहक के दृष्टिकोण से, हमने भगवान की कृपा के समर्थन से गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रदान करने में अनुभव, प्रौद्योगिकी का दोहन और विश्व स्तरीय डिजाइन और सटीकता हासिल की है और चमकने में सक्षम होने के लिए एक गैर-रोक ग्राहक-उन्मुख प्रयास का उपयोग करके हमने हासिल किया है। महान सफलता।

हम मन और आत्मा की शांति को अपना सर्वोच्च मूल्य मानते हैं और इसे ईमानदारी के अनुरूप रखकर कला प्रेमियों के सामने प्रस्तुत करते हैं।
आज की आधुनिक दुनिया में, सदी के मानव समाज के लक्ष्यों में से एक के रूप में आंतरिक सजावट, पिछले दिन की तुलना में हर दिन अधिक स्पष्ट है।
इस महत्व के साथ तालमेल बिठाना यात्रा की शुरुआत से ही कैफे गैलिम के सर्वोच्च लक्ष्यों में से एक रहा है, इस वजह से, कालीन उद्योग में सर्वश्रेष्ठ डिजाइन, हाथ से बने लकड़ी के ढांचे, हस्तनिर्मित आभूषण और अन्य कलाकारों द्वारा फर्नीचर का उपयोग किया जाता है। राष्ट्र। ईश्वर की शक्ति, कभी-कभी हमने दरवाजा खोला है।
ग्राहकों और स्वाद का सम्मान करना इस साइट के अविभाज्य लक्ष्यों में से एक है, और हमारा मानना ​​​​है कि बिक्री करना काम का अंत नहीं है, बल्कि ग्लिम कैफे की हस्तनिर्मित संरचनाओं की गारंटी देकर हमारे सम्मानित ग्राहकों के आराम के प्रति प्रतिबद्धता की शुरुआत है, इसलिए इस तरह हमारी मदद करें। आप हर दिन सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ें और आपका कल बेहतर हो यही कामना है।
ग्राहक के दृष्टिकोण से, हमने भगवान की कृपा के समर्थन से गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रदान करने में अनुभव, प्रौद्योगिकी का दोहन और विश्व स्तरीय डिजाइन और सटीकता बनाई है और आज तक चमकने में सक्षम होने के लिए बिना रुके ग्राहक-उन्मुख प्रयास का उपयोग किया है। .हमने बड़ी सफलता हासिल की है.

कलीम कैफे में, हमने इस क्षेत्र की कला के विशेषज्ञों और समर्थकों को एक साथ लाने का फैसला किया, ताकि एक बार फिर उस पवित्रता को लाया जा सके जो इस देश के लोगों के जीवन से घरों और मंडलियों में छिपी हुई है।

परिणाम यह है कि प्रकृति के करीब और उसके बीच में, यह आंतरिक शांति और स्थिरता की तलाश करता है, हमने आपको प्रकृति के साथ लाने का भी फैसला किया है, प्रकृति आपके पैरों, हाथों और गर्दन, दीवारों और मुखौटे और यहां तक ​​कि आपके बैग के नीचे और अंत में, हम आपकी जेब में एक उपहार देंगे,

हम प्रकृति को आपके पैरों के नीचे एक मज़ेदार घास के मैदान की तरह, स्वर्गीय पैटर्न और डिज़ाइन के साथ फैलाते हैं, और हम विशेषज्ञ और विशिष्ट डिजाइनरों और विशेषज्ञों के साथ आपके चारों ओर के मुखौटे और सजावट को एक नई भावना देते हैं, इस तरह से कि प्रकृति के शरीर को कोई नुकसान न हो, और हम प्रकृति के शरीर पर बहुत ज़ोर से हमला करते हैं।

हमें यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि ग्लिम कैफे के सभी कर्मचारी और अधिकारी पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और पेड़ों को काटने, जानवरों को मारने और नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं।

सूचित करें, ग्लिम कैफे स्मारिका दुकान के परिवार को नाम और शीर्षक (ईरानी ग्रीन फैमिली) के तहत मीडिया, वेबसाइटों और वर्चुअल पेजों में पेश किया गया है।